Northshore Ravine, Chicago IL
       
     
residential-foyer.jpg
       
     
residential-great-room.jpg
       
     
residential-cabinet.jpg
       
     
Northshore Ravine, Chicago IL
       
     
residential-living-seating.jpg
       
     
residential-living-3.jpg
       
     
residential-living-2.jpg
       
     
residential-kitchen.jpg
       
     
residential-powder-room.jpg
       
     
residential-study.jpg
       
     
residential-corridor.jpg
       
     
residential-screen-porch-detail.jpg
       
     
residential-screen-porch-table.jpg
       
     
residential-exterior-2.jpg
       
     
residential-exterior-3.jpg
       
     
residential-dresser.jpg
       
     
residential-bedroom-seating.jpg
       
     
residential-master-bedroom.jpg
       
     
residential-master-bathroom.jpg
       
     
Northshore Ravine, Chicago IL
       
     
Northshore Ravine, Chicago IL

private residence
2010

Architect: Grunsfeld Shafer Architects
Evanston, IL

residential-foyer.jpg
       
     
residential-great-room.jpg
       
     
residential-cabinet.jpg
       
     
Northshore Ravine, Chicago IL
       
     
Northshore Ravine, Chicago IL

private residence
2010

Architect: Grunsfeld Shafer Architects
Evanston IL

residential-living-seating.jpg
       
     
residential-living-3.jpg
       
     
residential-living-2.jpg
       
     
residential-kitchen.jpg
       
     
residential-powder-room.jpg
       
     
residential-study.jpg
       
     
residential-corridor.jpg
       
     
residential-screen-porch-detail.jpg
       
     
residential-screen-porch-table.jpg
       
     
residential-exterior-2.jpg
       
     
residential-exterior-3.jpg
       
     
residential-dresser.jpg
       
     
residential-bedroom-seating.jpg
       
     
residential-master-bedroom.jpg
       
     
residential-master-bathroom.jpg